UN/GREEN

Exhibition

Voldemārs Johansons (LV)

June 19, 2019

Uncertainty Drive
2017, sound sculpture (steel, concrete, electronics)

Uncertainty Drive is a sonic environment. At the heart of its  real-time composition lies a natural source of constrained randomness that is presented via a computational process to render results as a sound composition. The artwork illustrates the emission of ionised particles by means of sonification. The fluctuating element of randomness within this construction is a delta time interval between two consecutive impulses which cannot be precisely predicted. The detected impulses serve as input data to a complex network of signal functions that form an analog computer designed to render results as an audible
representation of the emissions.

In contrast to the rigid design within most of  man-made systems, characterised by straight lines, right angles and regular pulses of rhythms, an order of a different kind can be encountered within the natural world. These phenomena are governed by an organisation that is not linear and can exhibit chaotic qualities. As Ilya Prigogine (1989), physical chemist and Nobel laureate, famously put it “instability and creativity are inherent to our world [..] In an unstable world, absolute control and precise forecasting are not possible.” We can identify the

driving forces, but never calculate the exact result. Precisely these properties make the observation of physical systems valuable for art and design practice. By observing the physical world one might find that a constant state is as unlikely as is a large jump in value. Although there is constant change, it cannot be predicted precisely and it  is also not completely random. At the same time, we can perceive that the physical and organic systems are fluctuating in a state of dynamic equilibrium.

The work of Voldemars Johansons merges his interests in visuality, sound and science and explores the perception and nature of experience in visible and audible domains. He creates experimental projects that synthesize art, science and technology to explore diverse phenomena and represent the experience through environments assembled from the visual,

acoustic and spatial structures. His research interests address the organic combination of acoustic information and spatial forms in the creation of sonic environments and sculptures, examining the joint morphology of acoustic, visual and spatial domains. In his work, the borders

between the perception of the visible, the invisible and the audible dissolve to create a unified perceptual situation. “Art has the privilege of being able to reflect about the unproven, the unrecognized, thus broadening the horizons of thinking,” comments the author.

Johanson’s work has been presented  internationally at diverse events and venues: the Venice biennial of Architecture, Ars Electronica Center (Linz), BOZAR (Brussels), Ruhrtriennale (de), TodaysArt Festival (The Hague), STEIM (Amsterdam), Sound Forest (Riga), Unsound Festival (Krakow), CAC Vilnius, Concertgebouw Brugge, WRO Media art biennale (Wroclaw), LISTE art fair (Basel), the Latvian National Opera and elsewhere.
johansons.info

 

Voldemārs Johansons (LV)
Nenoteiktības dzinējs
2017, skaņas skulptūra (metāls, betons, elektronika)

“Nenoteiktības dzinējs” ir skaņas vide. Tās pamatā ir dabisks ierobežotas nejaušības avots, kas skaitļošanas procesā pārvērsts par skaņas kompozīciju. Mākslas darbs skaņas veidā ilustrē jonizētu daļiņu emisijas. Nejaušības mainīgais elements šajā konstrukcijā ir delta laika intervāls divu secīgu impulsu starpā. Šie impulsi ir kompleksa signāla funkciju tīkla – analoga datora, kas emisijas renderē reprezentācijai dzirdamā veidā – ievaddati.

Pretēji vairuma cilvēku radīto sistēmu, ko raksturo stingrs dizains – taisnas līnijas, taisni leņķi un regulāri pulsāciju ritmi –, dabiskajā pasaulē novērojama cita veida kārtība. Šos fenomenus raksturo nelineārs un pat haotisks organizācijas veids. Kā teicis ķīmiķis un Nobela prēmijas laureāts Iļja Prigogine: “mūsu pasauli raksturo nestabilitāte un radošums [..] Nestabilā pasaulē absolūta kontrole un precīzas prognozes nav iespējamas.” Varam identificēt dzinējspēkus, bet nevaram aprēķināt precīzus rezultātus. Tieši šīs īpašības fizikālu sistēmu novērojumus dara noderīgus mākslas un zinātnes praksē. Fizikālās pasaules novērojumu laikā var secināt, ka konstants stāvoklis ir tik pat neiespējams kā pēkšņs vērtību pieaugums. Pastāvošo konstanto mainību nevar nedz precīzi paredzēt, nedz tā ir pilnīgi nejauša.  Fizikālas un organiskas sistēmas atrodas svārstīgā un dinamiskā līdzsvara stāvoklī.

Voldemāra Johansona darbos savienojas interese par vizuālo, par skaņu un par zinātni – tajos vizuālā un audiālā veidā tiek izzināta uztvere un pieredzējumu daba. Viņš veido eksperimentālus projektus, kas sintezē mākslu, zinātni un tehnoloģijas, pētot dažādas parādības un attēlojot pieredzi vidēs, ko veido vizuālas, akustiskas un telpiskas struktūras. Viņa pētniecības interešu lokā ietilpst akustiskās informācijas un telpisko formu organiska savienošana, radot skaņas vides un skulptūras un pētot akustisko, vizuālo un telpisko sfēru morfoloģiju. Johansona darbos tiek sapludinātas robežas starp redzamo, neredzamo un sadzirdamo. “Mākslas priekšrocība ir spēja reflektēt par nepierādīto, neatzīto, tādējādi paplašinot domāšanas horizontus,” komentē autors.

Johansona darbi izstādīti starptautiski dažādos pasākumos un vietās: Venēcijas Arhitektūras biennālē, Ars Electronica centrā Lincā, “BOZAR” Briselē, “Ruhrtriennale” Vācijā, “TodaysArt” festivālā Hāgā, “STEIM” Amsterdamā, festivālā “Skaņu mežs” Rīgā, “Unsound” festivālā Krakovā, Viļņas Laikmetīgās mākslas centrā, Briges koncertzālē, WRO mediju mākslas biennālē Vroclavā, LISTE mākslas mesē Bāzelē, Latvijas Nacionālajā operā un citviet.
johansons.info

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Kristine Madjare

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Kristine Madjare

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Didzis Grodzs

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Didzis Grodzs

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Didzis Grodzs

Uncertainty Drive. Voldemars Johansons. Photo: Didzis Grodzs