UN/GREEN

Exhibition

AnneMarie Maes (BE)

June 19, 2019

BEE AGENCY (a dynamic system of interdependent processes)
– The Intelligent Guerrilla Beehive (sculpture)
– Sensorial Skin (R&D experiments)
– Variation Games (video)
– Alchimia Nova (video 10 min 37 s)
2016–2019

BEE AGENCY is a dynamic project of interrelated organic and bio-technological processes and experiments. Created with honeybees, micro-organisms and bacteria it is a system developing in harmony with its environment. The departure point is the endangerment of honeybee colonies. These ‘intelligent super-organisms’ are environmental bio indicators.
The Intelligent Guerrilla Beehive supports the bees by implementing research results from material science. It is a bio-art project developed in collaboration with biologists and engineers, manufactured from microbial skin and bacteria that register environmental influences and respond to it. The video Variation Games condenses one year of audio-visual observation which was made with an infrared camera and contact microphones in a beehive. The images show us that the bees’ coexistence is based on ‘decision-making, networking, collaboration and collective intelligence’. The video Alchimia Nova, filmed in the studio and open air laboratory of AnneMarie Maes, gives an overview of the different elements of the Sensorial Skin-research.

AnneMarie Maes is an artist who has been studying the close interactions and co-evolutions within urban ecosystems. Her research practice combines art and science, with a keen interest in DIY technologies and biotechnology. She works with a range of biological, digital and traditional media, including live organisms. On the rooftop of her studio in Brussels she has created a(n) (open-air) lab and experimental garden where she runs her experiments with honeybees and bacteria.

annemariemaes.net

 

Annemarija Māsa (BE)
BIŠU AĢENTŪRA (dinamiska savstarpēji atkarīgu procesu sistēma)
– Saprātīgais partizānu bišu strops (skulptūra)
– Sensoriskā āda (pētnieciski eksperimenti)
– Variāciju spēles (video)
– Alchimia Nova (video 10 min 37 s)
2016–2019

“Bišu aģentūra” ir dinamisks savstarpēji saistītu organisku un biotehnoloģisku procesu un eksperimentu projekts. Sistēma, ko veido medus bites, mikroorganismi un baktērijas, attīstās harmonijā ar vidi. Projekta izejas punkts ir medus bišu koloniju apdraudējums. Šie “inteliģentie superorganismi” ir vides bioindikatori.
“Saprātīgais partizānu bišu strops” uztur bites, liekot lietā materiālzinātnes pētījumu rezultātus. Tas ir biomākslas projekts, kas tapis sadarbībā ar biologiem un inženieriem, veidots no bakteriālās ādas un baktērijām, kuras reaģē uz vides ietekmi. Video darbs “Variāciju spēles” koncentrē gada laikā veiktus audiovizuālus novērojumus, kas veikti bišu stropā ar infrasarkano kameru un kontaktmikrofoniem. Novērojumi parāda, ka bišu kopdzīve ir balstīta “lēmumu pieņemšanā, tīklošanā, sadarbībā un kolektīvajā inteliģencē”. Savukārt otrs video darbs “Alchimia Nova”, kas filmēts mākslinieces darbnīcā un brīvdabas laboratorijā, sniedz ieskatu dažādos sensoriskās ādas pētījumu aspektos.

Annemarija Māsa ir māksliniece, kas pēta mijiedarbības un līdzās pastāvošās evolūcijas urbānās ekosistēmās. Viņas pētniecības prakse apvieno mākslu un zinātni, ar sevišķu interesi DIY tehnoloģijās un biotehnoloģijās. Viņa strādā ar bioloģiskiem, digitāliem un tradicionāliem medijiem, ietverot arī dzīvus organismus. Uz savas darbnīcas jumta Briselē māksliniece ir izveidojusi (brīvdabas) laboratoriju un eksperimentālu dārzu, kur viņa veic eksperimentus ar medus bitēm un baktērijām.

annemariemaes.net

Bee Agency. AnneMarie Maes. Photo: Kristine Madjare

Bee Agency. AnneMarie Maes. Photo: Kristine Madjare

Bee Agency. AnneMarie Maes. Photo: Kristine Madjare

Bee Agency. AnneMarie Maes.

Bee Agency. AnneMarie Maes. Photo: Didzis Grodzs

Bee Agency. AnneMarie Maes. Photo: Didzis Grodzs