UN/GREEN

Exhibition

Florent Di Bartolo (FR)

June 19, 2019

Solar Flares
2019, audiovisual performance

Solar flares is an audiovisual performance with real-time graphics and ambient music made with modular synthesisers. It uses data about solar activities to generate sound waves and animate particle systems.
The data being used relates more specifically to the solar magnetic activity cycle: a nearly periodic 11-year change in the sun’s activity and appearance. They include changes in the levels of solar radiation and changes in the number and size of flares. Solar cycles have been observed for centuries by changes in the sun’s appearance and by changes seen on Earth’s surface, such as auroras.
The performance does not give access to a detailed picture of the solar cycle. It sheds light on its existence and stages the disruptive effects its manifestations can have on our communication systems.

Florent Di Bartolo is an artist and researcher based in Paris. His work includes audiovisual performances, installations and interactive data visualisations. His artistic practice revolves around the notion of data poetics in the context of ubiquitous computing and explore alternative ways of representing and accessing data using sensors and custom written software.

www.webodrome.fr

 

Florāns Di Bartolo (FR)
Saules uzliesmojumi
2019, audiovizuāla performance

Audiovizuālajā performancē “Saules uzliesmojumi” apvienotas reāllaikā radītas grafikas un ambienta modulāro sintezatoru mūzika. Skaņas un attēla – daļiņu sistēmas – ģenerēšanai izmantoti saules aktivitātes dati.
Dati atspoguļo saules magnētiskās aktivitātes ciklu, aptverot 11 gadu laikā notiekošas periodiskas pārmaiņas: saules radiācijas līmeņu izmaiņas, kā arī saules uzliesmojumu biežumu un apmērus. Solāro ciklu novērojumi veikti jau daudzus gadu simtus, vērojot saules vizuālās īpašības, kā arī citas zemes parādības, piemēram, polārblāzmas.
Performance nesniedz detalizētu priekšstatu par saules ciklu, bet tā izgaismo šī cikla eksistenci un to, cik spēcīgi tas var ietekmēt komunikāciju sistēmas.

Florāns Di Bartolo ir mākslinieks-pētnieks no Parīzes. Viņa darbu lokā ietilpst audiovizuālas performances, instalācijas un interaktīvas datu vizualizācijas. Viņa mākslinieciskā prakse saistīta ar ideju par datu poētiku visaptverošas datorizācijas kontekstā, kā arī alternatīvu datu reprezentācijas un pieejamības formu izziņu, pielietojot sensorus un specializētas programmatūras.

www.webodrome.fr

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).

Solar Flares. Florent Di Bartolo (FR).