UN/GREEN

Exhibition

Francisco López (ES)

June 19, 2019

HYPER-RAINFOREST
2011, immersive Sound Installation, 70 min (continuous looped playback)

Rainforests are natural acousmatic environments: whereas they typically manifest an astonishing sonic variety and complexity, the sources of all those sounds are overwhelmingly invisible.
‘Hyper-Rainforest’ is an immersive sound work, presented in an installation form, that has been created from original environmental recordings carried out by the artist, along with an extensive and intensive experience of profound field listening, during a twenty-year period, in rainforests all over the world.
None of the sounds that can be heard in this work – even the most surprising and outlandish – have been processed or transformed. In stark contrast with most traditional approaches of so-called field recordings, however, this work does not aim at reproducing or simulating any natural “reality” of those original locations. Instead, with a forceful compositional character, this work develops an elaborated and subtle form of hyperreality that strives to generate a self-sufficient sonic virtual world, solely created from those original recordings, with no transformation and with no added sounds, instrumental or otherwise.

Francisco López is internationally recognized as one of the main figures in the realm of sound art and experimental music. His experience in the field of sound creation and work with environmental recordings covers a period of forty years, during which he has developed an impressive sound universe that is completely personal and iconoclastic, and based on profound listening to the world.

franciscolopez.net

 

Francisko Lopess (ES)
HIPERLIETUSMEŽS
2011, imersīva skaņas instalācija, 70 min (skaņas cilpa)

Lietusmeži ir dabiski akusmatiskas vides: kaut arī tajās parasti sastopama pārsteidzoša skaņu dažādība un komplicētība, visu šo skaņu avoti ir pilnīgi neredzami.
“Hiperlietusmežs” ir skaņu darbs, kas izstādīts instalācijas formā. Tas radīts no oriģināliem vidē veiktiem ierakstiem, kā arī no ekstensīvas un intensīvas padziļinātas klausīšanās, ko mākslinieks divdesmit gadu periodā ir veicis lietusmežos visā pasaulē.
Neviena no skaņām šajā darbā – pat ne vispārsteidzošākā un svešākā – nav apstrādāta vai pārveidota. Pretēji vairumam tradicionālo pieeju tā sauktajiem “lauka-ierakstiem” šis darbs netiecas reproducēt vai simulēt jebkādu šo oriģinālo lokāciju dabisko “realitāti”. Tā vietā ar spēcīgu kompozicionalitāti šis darbs attīsta komplicētu un izsmalcinātu hiperrealitātes formu, kas tiecas radīt pašpietiekamu skaņas virtuālo pasauli, no tīriem oriģinālajiem ierakstiem, bez transformācijām, bez pievienotām skaņām – instrumentālām vai citām.

Francisko Lopess starptautiski plaši pazīstams skaņu mākslas un eksperimentālās mūzikas jomā. Viņa pieredze skaņu radīšanas jomā un darbs ar vides ierakstiem aptver četrdesmit gadu ilgu darbības periodu, kura laikā mākslinieks ir attīstījis iespaidīgu skaņu visumu – pilnīgi personīgu, ikonoklastisku un balstītu pamatīgā pasaules klausīšanās procesā.

franciscolopez.net

HYPER-RAINFOREST. Francisco López. Photo: Didzis Grodzs

HYPER-RAINFOREST. Francisco López. Photos: Kristine Madjare

HYPER-RAINFOREST. Francisco López. Photos: Kristine Madjare

HYPER-RAINFOREST. Francisco López.